Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crook-kneed /'krukni:d/  

  • Tính từ
    vòng kiềng (chân)