Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest)
    giòn (thực phẩm)
    tươi (rau quả)