Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] quả quyết, [một cách] dứt khoát