Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crispation /kris'peiʃn/  

  • Danh từ
    sự uốn quăn
    sự rùng mình
    sự sởn gai ốc, sự nổi da gà