Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    quăn
    a crispate leaf
    lá mép quăn