Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest)
    có nếp nhăn, có nếp nhàu
    quăn, có nếp nhăn (tóc)