Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) bóp chân/đầu nối