Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

criminalist /'kriminəlist/  

  • Danh từ
    nhà tội phạm học