Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (sinh học) tấm sàng; tấm rây; tằm nhả tơ (nhện)