Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    sàng
    Danh từ
    cái sàng