Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cribbage /'kribidʒ/  

  • Danh từ
    (cách viết khác crib)
    lối chơi bài kipbi

    * Các từ tương tự:
    cribbage board