Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thói nhai rơm lép bép của ngựa