Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người có tật nào đó
    con ngựa có tật nhai rơm lép bép