Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    len sợi (để dệt thảm hoặc thêu)