Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • kiểu cổ tròn vừa khít (ở áo, nhất là ở áo chui đầu)