Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

creepy-crawly /,kri:pi'krɔ:li/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ, đùa)
    con sâu bọ bò gớm guốc; con nhện gớm guốc