Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

creeper /'kri:pə[r]/  

  • Danh từ
    cây bò; cây leo