Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    hốc (động vật nấp)
    lời thoái thác