Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    giỏ đựng cá (của người đi câu)