Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

credit rating /'kredit,reitiŋ/  

  • sự đánh giá độ tin cậy (để phát thẻ tín dụng cho khách hàng)