Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

credit note /'kreditnəʊt/  

  • (thương mại)
    thẻ tín nhiệm (có thể đổi hàng đã mua lấy một thứ hàng khác ngang giá)