Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

credibility /,kredə'biləti/  

  • Danh từ
    tính đáng tin
    sự tin cậy; sự tín nhiệm

    * Các từ tương tự:
    credibility gap