Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

credentials /kri'den∫lz/  

 • Danh từ
  (số nhiều)
  giấy ủy nhiệm; thư ủy nhiệm
  present one's credentials
  trình thư ủy nhiệm
  credentials [for(as) something]; credential [to do something]
  khả năng
  she has the perfect credentials for the job
  chị ta hoàn toàn có đủ khả năng làm công việc đó