Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

credence /'kri:dns/  

 • Danh từ
  attach (give) credence to something
  tin
  I attach little credence to what he says
  tôi ít tin vào những gì nó nói
  gain credence
  giành được lòng tin
  lend credence to something
  làm cho điều gì đáng tin hơn