Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

creature comforts /,kri:t∫ə'kʌmfət/  

  • miếng cơm manh áo, cái ăn cái mặc