Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cream-wove paper /kri:m'wouv'peipə/  

  • Danh từ
    giấy vơlanh màu kem