Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cream separator /'kri:mə/  

  • Danh từ
    đĩa (để) hạn kem
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lấy kem sữa