Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cream of tartar /,kri:məv'tɑ:tə[r]/  

  • axit tatric tinh chế (dùng để làm bột nướng)