Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cream cheese /kri:m't∫i:z/  

  • Danh từ
    pho mát trắng [chứa] nhiều kem