Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crawler /'krɔ:lə[r]/  

  • (khẩu ngữ, xấu) kẻ luồn cúi
    crawlers
    (số nhiều) quần yến (cho trẻ em mặc để bò)