Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crampon /'kræmpɒn/  

  • Danh từ
    (thường số nhiều)
    đinh giày (giày đi trên tuyết…)