Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) cái chuyển mạch trên giá [điện thoại]