Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crackers /'krækəz/  

  • Tính từ
    (vị ngữ) (Anh, khẩu ngữ)
    điên
    that noise is driving me crackers (making me go crackers)
    tiếng ồn đó làm tôi phát điên lên