Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    gàn dở, dở hơi, điên rồ