Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thông tục) người tài năng phi thường
    Tính từ
    tài giỏi tuyệt vời