Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crack-jaw /'krækdʤɔ:/  

  • Danh từ
    (thông tục) khó đọc, khó phát âm (từ)