Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    co rúm lại (vì sợ hãi)