Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (nghĩa xấu)
  kẻ nhát gan, kẻ nhút nhát
  you miserable coward!
  đồ nhát gan!

  * Các từ tương tự:
  cowardice, cowardliness, cowardly