Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coverture /'kʌvətjuə/  

  • Danh từ
    sự che chở
    nơi ẩn núp
    (pháp lý) hoàn cảnh người đàn bà có sự che chở của chồng