Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

covering letter /,kʌvəriŋ'letə[r]/  

  • thư giải thích kèm theo