Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bên ký giao kèo / hiệp ước