Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

courtyard /'kɔ:tjɑ:d/  

  • Danh từ
    sân nhà, sân trong