Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

courtesy title /'kɜ:təsi tail/  

  • (Anh)
    tước hiệu danh vị (chỉ có giá trị danh vị, không có giá trị pháp lý)