Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sủng thần; lộng thần