Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ngày mở phiên toà; ngày xét xử