Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

court-card /'kɔ:tkɑ:d/  

  • Danh từ
    (cách viết khác face-card)
    quân bài có hình người (trong bộ bài tây, quân K, Q, J)