Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

court plaster /'kɔ:t'plɑ:stə/  

  • Danh từ
    băng dính