Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

court order /,kɔ:t'ɔ:də[r]/  

  • lệnh [của] quan tòa