Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

court of law /,kɔ:təv'lɔ/  

  • như lawcourt