Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

court martial /,kɔ:t'mɑ:∫l/  

 • Danh từ
  (số nhiều courts martial)
  tòa án quân sự
  phiên tòa quân sự

  * Các từ tương tự:
  court-martial